>
Fa   |   Ar   |   En
   کشف و بهبود احساس فراگیران در آموزش الکترونیکی به کمک سیستم استنتاج فازی  
   
نویسنده قماشچی لیلی ,معتدل محمدرضا ,طلوعی اشلقی عباس
منبع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي - 1400 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:109 -130
چکیده    به علت جدایی موقعیت مکانی مدرسان و دانش آموزان در سیستم تدریس آنلاین وعدم دریافت حالات روحی فراگیران و اعمال بازخورد مناسب ،این پژوهش به دنبال طراحی سیستم هوشمندی است که بتواند ابتدا احساسات فراگیران را از راه دور تشخیص داده وسپس با پیشنهاد سناریوهای آموزشی به مدرس ،باعث افزایش احساسات مثبت وکاهش هیجانات منفی در فراگیران شود. این پژوهش در سال 98 انجام شده است .جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان رشته ریاضی پایه دهم دبیرستان فرزانگان7تهران می‌‌باشند. دانش آموزان در 5 گروه 15 نفری تقسیم شدند که هر گروه درمعرض یکی از موقعیت‌‌های شادی، عصبانیت، ترس، ناامیدی و غم قرارگرفته و از طریق وب کم اطلاعات چهره آن‌‌ها دریافت و ضبط شده است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها در این تحقیق با روش داده کاوی به وسیله‌‌ی نرم افزارکلمنتاین انجام گردیده است.با مقایسه تغییر محدوده‌‌های احساسات ثبت شده در قبل از اجرای سناریوی آموزشی و بعد از آن به روش داده کاوی و با کمک الگوریتم کامینزکه ابتدا خوشه‌‌بندی و سپس طبقه‌‌بندی انجام گرفت، نتایج نشان می دهد که پس از اجرای سناریوهای آموزشی تغییراتی در محدوده‌‌ها ایجاد شده وباعث افزایش میانگین احساسات مثبت وکاهش میانگین احساسات منفی شده است.
کلیدواژه سیستم استنتاج فازی، اینترنت اشیاء، احساسات تحصیلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات, دانشکده مدیریت واقتصاد, ایران
پست الکترونیکی toloie@srbiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved