>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی  
   
نویسنده خباز محمود ,کریمی یوسف ,کریمیان نادر ,شه بخش افشین
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1393 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:82 -96
چکیده    پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد کمال گرایی و حمایت اجتماعی در دانشجویان با فرسودگی تحصیلی در سال 89 انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و روش اجرای آن زمینه ای بود. از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین 8 دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی سه دانشکده انتخاب و تعداد 300 نفر دانشجو (دختر- پسر) از این سه دانشکده به طور تصادفی انتخاب شدند و در نهایت 162 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. آزمودنی ها سه پرسشنامه ابعاد کمال گرایی، حمایت اجتماعی و فرسودگی تحصیلی برسو را تکمیل کردند. داده ها با روش آماریt مستقل در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ی 21 تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی و کمال گرایی بهنجار در دانشجویان با فرسودگی تحصیلی پایین بیشتر از دانشجویان با فرسودگی تحصیلی بالا است. دانشجویان به علت الزامات سیستم آموزشی، مشکلات مالی و نامشخص بودن آینده در معرض فرسودگی تحصیلی قرار دارند و نیازمند حمایت دولت و خانواده و اصلاح باورهای ناکارآمد خود هستند
کلیدواژه کمال گرایی ,حمایت اجتماعی ,فرسودگی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشجوی دکتری مشاوره خانواده, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی psy_276@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved