>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی  
   
نویسنده غلامزاده خادر مجتبی ,باباپور جلیل ,صبوری مقدم حسن
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1393 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:19 -32
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی پرداخته است. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون به همراه گروه کنترل می‌باشد. در این مطالعه تجربی60 کودک پسر دبستانی با نشانه های افسردگی بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (جمعاً 4 گروه) جای داده شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 4 -icsو مصاحبه تشخیصی استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون برنامة نقاشی درمانی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای (دوبار در هفته) اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد. داده ها با تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نشانه های افسردگی کودکان دبستانی پسر، نقاشی درمانی تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل دارد (03/0p <). بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت که نقاشی درمانی در کاهش نشانه های افسردگی پسر روشی موثر می‌باشد.
کلیدواژه اثر بخشی ,نقاشی درمانی ,افسردگی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تبریز, استاد دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, استاد یار دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی sabourimoghaddam@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved