>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرنمایش روانی بر میزان افسردگی اساسی و سلامت عمومی ‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو  
   
نویسنده بهاری فرشاد ,بنی‌اسد محمد حسن ,خدمتگزار حسین ,اسحاقی فایزه
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:89 -100
چکیده    چکیدهنمایش روانی یکی از انواع هنردرمانی است که به صورت گروهی به فرد کمک می‌کند تا با تجسّم و بازی کردن مسیله به جای فقط صحبت کردن، مسیله را بازنگری کند، همراه با بازخورد اعضای گروه،راه حل مناسبی پیدا کند و آن را در زندگی به کار گیرد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین تاثیر نمایش روانی بر کاهش شدت افسردگی و افزایش سلامت عمومی‌بیماران مبتلا به اختلال افسردگی است. نوع تحقیق شبه آزمایشی همراه با گروه‌های آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری را کلیه مردان افسرده شدید بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان لواسانی شهر تهران تشکیل می‌دادند. نمونه آماری 24 بیمار در دسترس که در دو گروه آزمایش و گواه به صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. جلسات نمایش روانی برای گروه‌های آزمایش به مدت 10 جلسه شامل مراحل آمادگی،اجرا و تمرین رفتاری تشکیل شد.از سیاهه افسردگی بک و پرسش‌نامه سلامت عمومی‌از گلدبرگ استفاده شد.داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله درمانی به روش نمایش روانی باعث کاهش افسردگی اساسی و افزایش سلامت عمومی‌در گروه آزمایش شد. بنابراین اجرای روش نمایش روانی منجر به کاهش بیشتر علایم و بهبود سلامت عمومی ‌در حیطه‌های افسردگی و کارکرد اجتماعی در مقایسه با گروه گواه شده است و نیز دارو درمانی در کاهش علایم افسردگی به طور اختصاصی عمل کرده است.
کلیدواژه سایکودرام ,افسردگی ,سلامت عمومی ,Psychodrama ,General Health ,Depression
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، اراک، ایران, ایران, روانپزشک، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه, ایران, انیستیتو روان‌پزشکی تهران, دکترای روان‌شناسی بالینی، انیستیتو روان‌پزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved