>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی  
   
نویسنده مهری نژاد سید ابوالقاسم ,جلیلی معصومه ,غفاری جواد
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:73 -88
چکیده    امروزه شیوع انواع حساسیت‌ها رو به افزایش است. به همین دلیل شناسایی عوامل خطرساز روان شناختی در پیشگیری و درمان این بیماری‌ها ضروری می باشد. مطالعه حاضر به شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت می‌پردازد. در این پژوهش علی- مقایسه‌ای، از میان بیماران مبتلا به حساسیت مراجعه کننده به کلینیک طوبی در ساری، 110 نفر مرد و زن انتخاب شدند. 110 نفر گروه گواه سالم از بین جمعیت عادی شهر انتخاب و با نمونه مبتلا به حساسیت همتاسازی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه neo-ffi استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل واریانس وآزمون t داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی، برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی مشاهده شد(p < /05) .افراد مبتلا به حساسیت در ابعاد روان رنجوری و وظیفه شناسی نمرات بالاتر و در بعد برون‌گرایی نمرات کمتری نسبت به گروه کنترل بدست آوردند. همچنین نتایج نشان داد که روان‌رنجورخویی در افراد مبتلا به آسم و رینیت توام بیشتر از افراد مبتلا به آسم و رینیت به تنهایی دیده می‌شود (p < /05). بر اساس این مطالعه می‌توان مطرح نمود که افراد مبتلا به حساسیت دارای شخصیتی نوروتیک، وظیفه شناس و درون‌گرا بوده و استفاده از مداخلات روان‌شناختی در آن‌ها مناسب به نظر می‌رسد.
کلیدواژه حساسیت ,ویژگی‌های شخصیتی ,روان رنجورخویی ,وظیفه‌شناسی ,Personality Profiles ,Allergy ,Personality Characteristics
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دکتری روان شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران, ایران, دانشگاه الزهرا (س), کارشناس ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه الزهرا تهران( نویسنده مسئول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران- ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved