>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن‌ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  
   
نویسنده آقا محمدیان شعرباف حمیدرضا ,مرادیان زهرا ,با انصاف نگین
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:5 -24
چکیده    چکیدهاین پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و بررسی علل آن‌ها در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است. پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌‌یابی می‌باشد. حجم نمونه 873 نفر شامل 586 زن و 287 مرد بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقاتی و بنا به میزان درصد دانشجویان دانشکده‌ها و جنسیت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته «سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن» می‌باشد که در دو قسمت 31 پرسشی به منظور بررسی میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و 10 پرسشی برای بررسی علل احتمالی استفاده شد. مقدار ضریب آلفا کرانباخ درقسمت اول پرسشنامه برابر با 836/0و در قسمت دوم پرسشنامه (857/0) محاسبه شد. روایی محتوای پرسشنامه به تایید متخصصان؛ اساتید و کارشناسان روان شناس دانشگاه فردوسی مشهد رسید. رفتارهای خودتخریبی دانشجویان با توجه به متغییرهایی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی در حیطه نرمال با استفاده ازآزمون‌های تی وآزمون آنالیز واریانس و در حیطه غیر نرمال از آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این امر است که تقریبا در مورد همه متغییر‌ها (سن، جنس، تاهل، محل سکونت و میزان تحصیلات) ورزش ناکافی (نداشتن فعالیت‌های حرکتی مناسب)، خواب زیاد، استرس،کم خوری افراطی و نداشتن تفریح و فعالیت‌های سالم مفرح دارای بیشترین میزان شیوع و رفتارهای مصرف دایم هرگونه مواد مخدر ،سرقت ،مصرف تفننی هرگونه مواد مخدر ،فرار از خانه وهم جنس بازی دارای کمترین میزان شیوع می‌باشند. میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی در مردان بیشتر از زنان بوده. دانشجویان مهمترین علل شیوع رفتارهای خودتخریبی را به علل خانوادگی، روانی عاطفی و اجتماعی نسبت دادند.
کلیدواژه رفتار ,خود تخریبی ,علل ,دانشجو ,Self-Destructive Behaviors ,Causes ,Students
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استاد و مدیرگروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved