>
Fa   |   Ar   |   En
   هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان  
   
نویسنده ناصری محمدآبادی علی ,عسکری آزاده ,بهرامی فاطمه ,صادق رباب ,عابدی جواد
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:25 -40
چکیده    چکیدهبر اساس نظریه تکاملی-کردارشناسی دلبستگی بالبی، کودک دارای یک سیستم رفتاری دلبستگی می‌باشد که از نزدیکی کافی مراقبین به نوزاد ضمانت می‌کند تا بقای نوزاد تامین شود. برای بررسی سبک‌های دلبستگی در بزرگسالی، فرم‌هایی بصورت خودگزارش‌دهی ایجاد شده است اما پرسشنامه‌هایی که به سنجش دلبستگی در نوجوانان بپردازند‌اند اندکند. هدف از این پژوهش هنجاریابی و اعتبارسنجی و همچنین پایایی‌سنجی پرسشنامه دلبسستگی والدینی و همسالان تجدید نظر شده بوده است که به سنجش سه زیر مقیاس اعتماد، ارتباط و بیگانگی در دو بعد همسالان با 25 سوال و بعد والدینی با 28 سوال می‌پردازد. به این جهت پرسشنامه از نسخه انگلیسی آن مورد ترجمه قرار گرفت و بر روی نمونه‌ای تصادفی مشتمل بر 600 نفر که شامل 300 پسر و 300 دختر پایه چهارم و پنجم که در مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان مشغول به تحصیل بودند اجرا گردید. نتایج پایایی‌سنجی با استفاده از ضرایب آلفا پایایی مناسبی برای زیر مقیاس‌های ابزار نشان داد. همچنین نتایج سنجش اعتبار همزمان پرسشنامه، همبستگی این زیر مقیاس‌ها با زیر مقیاس‌های مراقبت و حمایت افراطی والدینی از پرسشنامه پیوند والدینی را معنی‌دار و در جهت پیش‌بینی‌شده نشان داد. هنجارهای درصدی نیز برای زیر مقیاس‌های پژوهش محاسبه گردید. در مجموع، اعتبار و پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بدست آمد که بیانگر مناسب بودن این ابزار برای مقاصد علمی و عملی می‌باشد.
کلیدواژه سبک‌های دلبستگی ,دلبستگی والدینی ,دلبستگی همسالان ,عزت نفس کوپراسمیت ,پیوند والدینی ,Standardization ,Validation ,Attachment Styles ,Parental Attachment ,Peer Attachment ,Parental Bonding Inventory
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان , ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول), ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت, ایران, دانشگاه اصفهان, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved