>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر  
   
نویسنده انصاری نژاد سمیه ,موللی گیتا ,ادیب سرشکی نرگس
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:105 -120
چکیده    هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی بود. پژوهش از نوع مطالعات تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی با دامنه سنی 12-8 سال با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بعد از همتا سازی بر اساس سن تقویمی و هوش و نمرات نظریه ذهن، به دو گروه آزمایش (15 دانش آموز) و گروه کنترل ( 15 دانش آموز) تقسیم شدند. نظریه ذهن به مدت 9 جلسه به دانش آموزان در گروه آزمایش، آموزش داده شد، اما گروه کنترل هیچ نوع آموزشی در این زمینه دریافت نکردند و فقط در جریان برنامه‌های معمول مدرسه قرار گرفتند. پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون 38 سوالی نظریه ذهن و آزمون ماتریس های پیشرونده ریون بود. داده‌های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش نظریه ذهن اثر معناداری بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دارد p( < 0/001).
کلیدواژه آموزش نظریه ذهن ,سطوح نظریه ذهن ,کم توان ذهنی ,Theory Of Mind Training ,Theory Of Mind Levels ,Intellectual Disability
آدرس کارشناس ارشد روا ن شناسی وآموزش کودکان استثنایی. , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved