>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (Eft) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج های دارای روابط خارج از ازدواج  
   
نویسنده حسن آبادی حسین ,مجرد سعید ,سلطانی فر عاطفه
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:25 -38
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی اثرِ درمان هیجان مدار(eft) بر میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج می‌پردازد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و با گروه گواه است. بدین منظور تعداد 12 نفر از افراد متاهل که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از این تعداد، 6 نفر در گروه آزمایشی و 6 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسشنامه سازگاری زناشویی (das) و پرسشنامه احساس های مثبت نسبت به همسر (pfq)را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایشی در 9 جلسه درمان 5/1 ساعتهِ درمان(eft) شرکت کردند. یک هفته پس از خاتمه جلسه های درمانی، افراد هر دو گروه مجدداً پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند. نتایج آزمونt مستقل بروی میانگین نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته به این معناست که رویکرد هیجان مدار بر افزایش میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج موثر بوده است. نتایج فرضیه های فرعی پژوهش نشان می‌دهد که این رویکرد بروی زنان بیشتر از مردان موثر بوده است. همچنین سایر نتایج بیانگر آنند که در گروه آزمایشی (eft) در خرده مقیاس های رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت زناشویی نتایج مطلوبی داشته است اما در مقیاس توافق زناشویی اثر بخشی مطلوبی مشاهده نشده است.
کلیدواژه درمان هیجان مدار ,سازگاری زناشویی ,روابط خارج از ازدواج ,عواطف مثبت ,Emotionally Focused Therapy ,Marital Adjustment ,Positive Feeling ,Extra Marital Relations
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد , ایران, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, روان پزشک دانشگاه علوم پزشکی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved