>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان  
   
نویسنده کاظمی پروانه ,آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا ,مدرس غروی مرتضی ,مهرام بهروز
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:71 -86
چکیده    افزایش میزان نارضایتی در ازدواج‌ها و اثرات سو آن بر سلامت جسم و روان همسران و فرزندان، ضرورت انجام بهسازی در تعاملات زناشویی و تدوین برنامه‌های گوناگون غنی سازی را بیش از پیش مطرح ساخته است. پژوهش حاضر نیز در راستای پرداختن به این ضرورت، از شیوه آموزشی گاتمن که تحقیقات طولی مفصلی بر روی عوامل موثر بر دوام و تقویت روابط زناشویی انجام داده است، استفاده نموده است تا تاثیر برنامه آموزشی ارتقا کیفیت زندگی زوجین بر افزایش رضایتمندی زناشویی و سلامت روان را نشان دهد. بدین منظور 16 زوج به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. شرکت کنندگان به سه آزمون انریچ، داس و سلامت روان عمومی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آزمون t و تحلیل کواریانس، حاکی از آن بود که برنامه آموزشی استفاده شده، باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و نیز سلامت روان در گروه آزمایش شده و این تغییرات در طول یک ماه پیگیری حفظ شده است.
کلیدواژه برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین ,رضایتمندی زناشویی ,سلامت روان ,Life Enhancement Program ,Marital Satisfaction ,Mental Health
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, استادیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved