>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری نوجوانان خانواده های طلاق - صفحه:143-152

  tick  اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر عزت نفس، افسردگی و سبک اسناد دانشجویان دانشکده الزهرا(س) مشهد - صفحه:39-52

  tick  اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد - صفحه:93-108

  tick  بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران - صفحه:25-38

  tick  بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی - صفحه:5-24

  tick  بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:165-180

  tick  بررسی تاثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها - صفحه:125-142

  tick  بررسی را بطه بین دلبستگی ایمن ناایمن با شناخت های ناکارآمد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:181-196

  tick  تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی - صفحه:77-92

  tick  رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان - صفحه:53-76

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی - صفحه:153-164

  tick  مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک های وسواسی در افراد وسواسی و عادی - صفحه:109-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved