>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله ای و خودکنترلی زوجین  
   
نویسنده یوسفی ناصر ,کریمی پور بنت الهدی
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:52 -72
چکیده    هدف: بررسی و مقایسه اثربخشی دو روش درمان فراشناخت و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله ای و خودکنترلی زوجین.روش: این پژوهش با روش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 60 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر خرم آباد بود. برای گروه آزمایش اول آموزش مبتنی بر روش خود نظم بخشی و برای گروه آزمایش دوم آموزش مبتنی بر درمان فراشناخت اجرا شد. شرکت کنندگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن(csq) و پرسشنامه خود کنترلی تانجی را درسه مرحله تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد هر دو روش زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی و درمان فراشناخت بر بهبود راهبردهای مقابله ای و خودکنترلی زوجین به طور معناداری اثربخش بودند. روش خودنظم بخشی تاثیر بیشتر و ماندگارتری بر بهبود راهبردهای مقابله ای زوجین داشت و رویکرد فراشناخت بر کنترل موثر زوجین و آموزش خود کنترلی موثرتر بوده است. همچنین تغییرات ایجاد شده در پیگیری یک ماهه نیز ماندگار بود. بنابراین با آموزش روش فراشناخت و خودنظم بخشی می توان راهبردهای مقابلهای زوجین را بهبود بخشید و در ارتقاء سازوکارهای تعدیل رفتار در بین زوجین تاثیر گذار بود به صورتی که این زوجین در زمینه خودکنترلی و راهکارهای مقابله ای توانمند گردند.
کلیدواژه راهبرد مقابله ای، کنترل، خود نظم بخشی، فراشناخت
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
پست الکترونیکی karimi.moshavere66@gmail.com
 
   Comparison of the Effectiveness of Metacognitive Therapy and Couple Therapy Based on SelfRegulation on Coping Strategies and Couples Self Control  
   
Authors karimipoor Bentolhoda ,Yoosefi Naser
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved