>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار  
   
نویسنده کیانی چلمردی احمدرضا ,خاکدال سعید ,قمری کیوی حسین ,جمشیدیان یاسمن
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:5 -20
چکیده    هدف: بررسی اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار شهر اردبیل. روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمونپس آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش شامل 16 زوج بود که از میان زوجین مراجعه کننده به بهزیستی استان اردبیل که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. این 16 زوج به صورت تصادفی ساده در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل گمارده شدند. مداخله به شیوه گروهی، طی 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی و فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان حسنی بود که زوج ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری (mancova) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی داری وجود دارد (0.001 >p). بنابراین خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر باعث افزایش حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوج های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
کلیدواژه حس انسجام، تنظیم شناختی هیجان، خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
   The Effectiveness of Satir Brief Family Therapy on the Sense of Coherence and CognitiveEmotion Regulation in Maladaptive Couples  
   
Authors Ghamari Hossein ,Kiani ahmadreza ,Khakdal saeed ,Jamshidian yasaman
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved