>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب جهت دانش‏آموزان دوره‏ی ابتدایی  
   
نویسنده جباری سوسن ,خادمی محسن
منبع پژوهش هاي برنامه درسي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:33 -51
چکیده    این پژوهش با هدف ساخت، و بررسی روائی و پایائی آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب برای دانش‏آموزان کلاس‏های سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز انجام شد.به این منظور 1200 دانش‏آموز از کلاس‏های سوم، چهارم و پنجم به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شده بودند، آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلب در دو بعد خواندن و درک مطلب با 11 خرده‏آزمون که شامل سلیس‏خوانی، توسعه واژگان، آگاهی واج‏شناختی ایده اصلی متن، ارجاعات محتوایی، حقایق و ایده‏ها در متن، ارتباطات علی و معلولی در متن، توالی وقایع، گرفتن نتایج بر اساس شواهد، تفسیر و هدف نویسنده بود. پس از بررسی مقدماتی اجرا شد و بر اساس شاخص‏های روان‏سنجی تحلیل و اصلاح شد. سپس برای بررسی روایی آن، از شیوه‏های روائی وابسته به ملاک روائی محتوایی و همبستگی نمره‏های خرده‏آزمون با یکدیگر و پایایی آن به روش بازآزمایی بررسی گردید که در سطح مطلوب بود. تحلیل عامل انجام شد که نشانگر روش مطلوب آزمون بود.یافته‏ها بیانگر آن بود که روائی ملاکی در سطح بالا و پایایی در سطح مورد قبول بود. از نظر پایایی بالاترین خرده‏آزمون‏ها به ترتیب سلیس‏خوانی، واژگان و ایده اصلی متن و ارجاعات محتوایی بودند و از نظر روایی بهترین خرده‏آزمون‏ها سلیس‏خوانی و واژگاه و ایده اصلی متن بود. نتایج نشان داد آزمون تشخیصی خواندن در مورد خواندن و میزان درک مطلب اطلاعات لازم، را ارائه می‏دهد و می‏تواند در جهت تشخیص و سرند مشکلات خواندن و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان کاربرد داشته باشد.
کلیدواژه خواندن ,درک مطلب ,آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved