>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثربخشی اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان در درس مطالعات اجتماعی - صفحه:66-83

  tick  بررسی استقلال هوش از عقلانیت در بین دانشجویان رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی - صفحه:222-240

  tick  تاثیر شیوه آموزشی ژانرمدار بر مهارت نوشتن دانش‌آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی در درس زبان فارسی در شهرستان ارومیه - صفحه:241-257

  tick  تجارب معلمان دوره ابتدایی از چالش‌های آموزش به مهاجران افغان: یک مطالعه کیفی - صفحه:34-65

  tick  تحلیل مطالبات والدین و دانش‌آموزان از برنامه درسی تاریخ دوره دوم متوسطه - صفحه:110-129

  tick  رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان مدارس ابتدایی دخترانه از اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) - صفحه:179-200

  tick  شاخص‌های محیط‌های‌ یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آنها - صفحه:258-289

  tick  طراحی الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار در دانش‌آموزان دوره ابتدایی-رویکرد فراترکیب - صفحه:1-33

  tick  طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی- رویکرد ترکیبی - صفحه:154-178

  tick  فهم پدیدارشناسانۀ پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان - صفحه:84-109

  tick  مطالعه تجارب زیستۀ دانش‌آموزان دوره ابتدایی از یادگیری مبتنی بر رویکرد کلاس معکوس - صفحه:130-153

  tick  مطالعه تجربه زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان - صفحه:201-221
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved