>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:2


  tick  تعیین رخساره های الکتریکی بر اساس رخساره های رسوبی و گونه های سنگی به کمک روشهای خوشه بندی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی و اطلاعات مغزه حفاری در سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:178-195

  tick  رسوب گذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود - صفحه:218-235

  tick  ریزرخساره ها و محیط رسوبی سنگ آهکهای سازند دلیچای در شمال شرق شاهرود (برش ری آباد) - صفحه:196-207

  tick  زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای نانوفسیلهای آهکی در برش شوشود (شمال بیرجند) - صفحه:208-217

  tick  کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (Fmi) در شناسایی ویژگیها، رخساره های رسوبی و پدیده های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران - صفحه:268-287

  tick  محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های مخلوط سیلیسی آواری کربناته سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان - شرق حوضه رسوبی کپه داغ) - صفحه:244-267

  tick  مطالعه محیط رسوب گذاری و زیست چینه نگاری بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (چاه شماره 3) - صفحه:158-177

  tick  نئوایکنولوژی ساخت زیست زادی کمیاب Koilosoma (Hitchcock, 1858) در رسوبات آبرفتی ابهررود، استان زنجان، شمال باختری ایران - صفحه:236-243
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved