>
Fa   |   Ar   |   En
   خاستگاه سازند زاگون بر اساس پتروگرافی، آنالیز مودال و ژئوشیمی در برش سربندان، البرز مرکزی  
   
نویسنده جافری سالور مریم ,حسینی برزی محبوبه ,صادقی عباس
منبع رخساره هاي رسوبي - 1393 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:33 -50
  
کلیدواژه زاگون؛ ژئوشیمی؛ آنالیز مودال؛ خاستگاه؛ سنگ مادر؛ هوازدگی سنگ منشا
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved