>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1399 - دوره:13 - شماره:1


  tick  بازسازی شرایط دیرینه بوم شناسی سازند قم در نواحی کهک، نوبران و اندآباد (حوضه پشت کمان قم) - صفحه:74-99

  tick  بررسی ویژگی چشم‌های کلسیتی در روزن‌داران کف‌زی بزرگ نهشته‌های کربناته آپتین آلبین، شمال و جنوب غرب اقیانوس نئوتتیس - صفحه:52-73

  tick  تفسیر توالی دیاژنتیکی و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی - صفحه:126-146

  tick  زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش پریخان (غرب شاهرود) بر مبنای پالینومورف‌ها و روزن‌داران - صفحه:100-112

  tick  زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس آغار واقع در جنوب غرب شیراز بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی - صفحه:22-36

  tick  زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه‌ نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه‌ خلیج فارس - صفحه:37-51

  tick  نانواستراتیگرافی نهشته‌های برش آویچ (حاشیه شرقی بلوک لوت) - صفحه:113-125

  tick  پالینوستراتیگرافی، آب و هوا و محیط دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی بشم (البرز شرقی) - صفحه:1-21
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved