>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:1


  tick  تاثیر متقابل سنگ میزبان کربناته و سیال کانه‌دار بر یکدیگر در فرایند کانی‌سازی کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان - صفحه:53-74

  tick  تاثیر واحدهای رسوبی در ترکیب و کیفیّت آب: مثالی از حوضه آبریز کارده، شمال شرق مشهد، ایران - صفحه:35-52

  tick  ریزرخساره‌ها، شرایط رسوب‌گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام (دونین میانی و بالایی) در برش کوه بندعبدالحسین در جنوب خاوری انارک - صفحه:109-132

  tick  ریزرخساره‌ها، محیط‌ رسوبى و فرآیندهاى دیاژنزی سازند قم در برش چینه شناسی خانی‌آباد، جنوب خاوری کاشان - صفحه:1-22

  tick  زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) - صفحه:23-34

  tick  زیست چینه نگاری، ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در یکی از میادین نفتی، جنوب غرب ایران - صفحه:91-108

  tick  محیط زیست دیرینه و رخساره‌های پالینولوژیکی سازند سنگانه در برش چینه‌شناسی امیرآباد (خراسان رضوی) - صفحه:133-145

  tick  چینه نگاری، رخساره‌های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان - صفحه:75-90
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved