>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1397 - دوره:11 - شماره:2


  tick  ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند میشان در ناحیه شهدادی، جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندر عباس) - صفحه:181-200

  tick  سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در جنوب شهرستان بابل (البرز شمالی) - صفحه:163-180

  tick  سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان - صفحه:288-303

  tick  فونای شکم‌پایان کف‌زی و پلاژیک نهشته‌های ائوسن در مناطق سُه و زفره (شمال اصفهان)، ایران مرکزی - صفحه:201-228

  tick  محیط رسوبی و چینه ‌نگاری سکانسی توالی‌های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته‌های نومولیتی) - صفحه:272-287

  tick  مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه - صفحه:250-271

  tick  معرفی استراکدهای کرتاسه پسین در برش شوشود (شمال بیرجند) - صفحه:304-314

  tick  ‌‌دیرینه بوم ‌‌شناسی تورونین سانتونین بر پایه روزن‌داران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام - صفحه:229-249
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved