>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثرمجموعه‌ها و اهمیت محیطی آن‌ها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی - صفحه:77-98

  tick  ارزیابی پتروفیزیکی و شواهد ژئوشیمیایی جهت تعیین کانی شناسی اولیه کربنات‌های سازند ایلام در برش سطحی عسلویه و میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:99-120

  tick  بررسی رخساره‌ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آب‌ریز تلخاب (غرب استان ایلام) - صفحه:61-76

  tick  جلبک‌های سبز (داسی‌کلاداسه‌آ) نهشته‌های پالئوسن منطقه غرب بیرجند (برش گرونگ) - صفحه:1-22

  tick  زیست چینه نگاری نهشته های دونین بالایی (فامنین) برش کوه کفتار (شمال شرق اصفهان) بر اساس فونای کنودونتی - صفحه:37-60

  tick  سکانس پیش‌رونده قاعده سیستم پرمین، شواهدی بر عملکرد حرکات قائم هرسی‌نین در برش‌های مختلف ایران - صفحه:143-155

  tick  نانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر) - صفحه:23-36

  tick  پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند کلات در برش دره چهل کمان ( شمال شرق خراسان رضوی) - صفحه:121-142
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved