>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارزیابی کارآیی روش های ماسکینگام و آت-کین اصلاح شده در روندیابی سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار، استان مازندران) - صفحه:106-119

  tick  انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب Hec-Hms و تکنیک هایGis و Rs (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت) - صفحه:90-105

  tick  تاثیر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک بر زمین لغزش های موجود در حاشیه جاده های جنگلی (مطالعه موردی: سری پهنه کلا، حوزه آبخیز تجن) - صفحه:28-42

  tick  تحلیل روند تغییرات بلند مدت بارندگی و دبی در غرب دریاچه ارومیه - صفحه:43-57

  tick  تعیین ایستگاه‌های پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقهای بارشهای 24 ساعته - صفحه:77-89

  tick  شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم فازی- عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی قوشان) - صفحه:120-136

  tick  طبقه‌بندی مناطق همگن اقلیمی کشور ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای با استفاده از تکنیک گشتاور خطی - صفحه:58-76

  tick  کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارایه سناریوهای مختلف حفاظت آب و خاک در حوزه آبخیز طالقان - صفحه:1-14

  tick  مقایسه روش‌های مختلف رگرسیون آماری در برآورد بار رسوب معلق درازمدت سالانه (مطالعه موردی: بابل‌رود) - صفحه:15-27
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved