>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:9


  tick  اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری) - صفحه:78-94

  tick  ارزیابی الگوی تخصیص به تشکل های آب بران در شبکه البرز با استفاده از مدل Mike Basin و آنالیز حساسیت آن - صفحه:16-28

  tick  اولویت بندی زیرحوزه ها با استفاده از آنالیز مورفومتری، فنون سنجش از دور و Gis، حوزه آبخیز لهندر، استان گلستان - صفحه:1-15

  tick  بررسی اثر واحدهای زمین شناسی بر توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه حوزه آبخیز سردآبرود - صفحه:107-118

  tick  بررسی تاثیر نانوزیولیت در کاهش فرسایش خاک با استفاده از باران ساز Fel3 - صفحه:95-106

  tick  تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان، استان مرکزی) - صفحه:119-129

  tick  تعیین گزینه‌های برتر بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل Weap و تحلیل تصمیم‌گیری چندشاخصه (مطالعه موردی: حوزه زرینگل) - صفحه:29-45

  tick  نقش جهت های اصلی دامنه بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سازندهای گچساران و آغاجاری حوزه آبخیز کوه گچ و مرغا شهرستان ایذه) - صفحه:64-77

  tick  پایش خشکسالی دشت ارژن- پریشان (محدوده مطالعاتی دریاچه پریشان استان فارس) - صفحه:46-63
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved