>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1390 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارزیابی علل ایجاد فرسایش آبکندی در بخشی از استان ایلام - صفحه:95-108

  tick  ارزیابی کارایی شبکه‎های آب‎سنجی با استفاده از تیوری آنتروپی گسسته (مطالعه موردی: حوزه بختگان- مهارلو) - صفحه:34-50

  tick  بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی - صفحه:63-74

  tick  بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در برآورد جریان رودخانه توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری) - صفحه:51-62

  tick  بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) - صفحه:1-18

  tick  بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی بازپخت و کاربرد روش مجانب در صحت سنجی آن - صفحه:80-94

  tick  تحلیل مسیر رودخانه بابلرود با بهره‌گیری از مدل هیدرولیکی Hec-Ras در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارایه الگوهای مدیریتی سیلاب - صفحه:19-33
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved