>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه پارامترهای کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره  
   
نویسنده فریادی سعید ,شاهدی کاکا ,نباتپور مریم
منبع پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز - 1391 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:75 -92
چکیده    آلودگی آب در دهه های اخیر تهدیدی جدی برای انسان و اکوسیستم های طبیعی تلقی می شود به طوری که بررسی تغییرات کیفیت آب یکی از موضوعات مهم جهت استفاده بهینه از آن است. برای ارزیابی کیفیت آب، باید چند عنصر (پارامتر) در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری و مطالعه شوند. در این تحقیق، اولویت بندی پارامترهای کیفیت آب، ارتباط بین آنها و همچنین موضوع معدنی یا غیرمعدنی بودن آنها در طول 3 سال (1385-1382) در رودخانه تجن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آمار ماهانه 10 پارامتر، شامل tds]،ec ، k+، na+،cl? ، so42?، ca2+،mg2+ ،sar و [hco3? در 3 ایستگاه علی آباد، کرچا و سلیمان تنگه با روشهای آماری آنالیز مولفه های اصلی (pca) و آنالیز خوشه ای (ca2+) تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از نتایج pca مشخص شد که به منظور کنترل کیفیت آب رودخانه، در علی آباد بجز sar] و[so42? ، در کرچا بجز [hco3?] و در سلیمان تنگه بجز mg2+]، ca2+و [hco3? همه پارامترها در اولویت قرار دارند. توسط ca نیز می توان دریافت که عامل عناصری مانند mg2+]، ca2+ و [hco3? سازندهای کربناتی یعنی آهک ها و دولومیت های منطقه می باشد، همچنین عامل k+] و [cl? شیست ها و عامل پارامتر های sar]،na+ و [so42? رس، مارن، دیوریت و توف سبز می باشند.
کلیدواژه کیفیت آب ,آنالیز مولفه های اصلی (Pca ,آنالیز خوشه ای (Ca) ,رودخانه تجن
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved