>
Fa   |   Ar   |   En
   وظیفه پزشک در صورت مخالفت بیمار با درمان  
   
نویسنده ساریخانی عادل ,آقابابایی بنی اسماعیل
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:11 -37
چکیده    قانون گذار در جهت حمایت از پزشک و بیمار، به لزوم اذن در مواردی که اخذ اذن ممکن است و عدم لزوم اذن در موارد ضرور تصریح و با رعایت مقررات و موازین فنی پزشک را فاقد مسوولیت کیفری و مدنی دانسته است. ولی در جایی که به رغم امکان اذن، خود بیمار از اجازه درمان خودداری کند، این سوال مطرح است که پزشک چه مسوولیتی دارد؟با توجه به مبانی مختلفی که در پاسخ به سوال یاد شده وجود دارد می‌توان گفت در صورت مخالفت بیمار با درمان، با استناد به ادله سلطه بر نفس، پزشک مجاز به مداوا نیست. ظاهر مواد قانونی و برخی آرای فقهی هم با این برداشت سازگاری دارد و استناد به حرمت اضرار به نفس، ممنوعیت القای در هلاکت و ادله از این دست، برای بی اثر دانستن مخالفت بیمار در اینجا کارایی ندارد.
کلیدواژه مسوولیت کیفری پزشک ,درمان ,اذن بیمار ,حقوق بیمار ,سلطه بر نفس ,Criminal Liability Of Physician ,Treatment ,Patient Permission ,Patient Rights ,Self-Mastery
آدرس دانشگاه قم, دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم , ایران, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نویسنده مسوول) , ایران
پست الکترونیکی aghababaei@isca.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved