>
Fa   |   Ar   |   En
   گونه شناسی تعهد و مسوولیت پزشک در جراحی زیبایی و ترمیمی  
   
نویسنده طباطبایی سید محمد صادق ,شنیور قادر
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:163 -190
چکیده    عمل جراحی زیبایی و ترمیمی، از نوآوری‌های علم پزشکی است و پیشینه‌ای در فقه اسلامی ندارد. برخی از صاحب نظران معاصر، پیرامون مشروعیت آن در موارد غیر ضروری،تردید کرده‌اند. در حالی که با توجه به اصل اباحه، عمل مزبور عملی مشروع است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که مسوولیت مدنی پزشک در این گونه موارد، تعهد به نتیجه باشد مگر این که خلاف آن اثبات شود. در حقوق موضوعه ایران، در خصوص مسوولیت پزشک درباره عمل جراحی زیبایی قواعدی وجود ندارد. با وجود این، مسوولیت مدنی پزشک با توجه به قواعد و اصول عمومی قابل استنباط است. در عمل جراحی مزبور، تعهد به اطلاع رسانی و ضرورت رعایت تناسب در انجام عمل جراحی از زمره تعهدات اختصاصی پزشک است. همچنین در صورت بروز خسارت به بیمار ناشی ار عمل جراحی زیبایی ممکن است حسب مورد معیار شخصی یا معیار نوعی مورد لحاظ قرار بگیرد.
کلیدواژه جراحی تحسینی ,فقه اسلامی ,مسوولیت مدنی ,تعهد به وسیله ,تعهد به نتیجه ,Cosmetic Surgery ,Islamic Jurisprudence ,Civil Responsibility ,Obligation To Means
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved