>
Fa   |   Ar   |   En
   اجرت کادر پزشکی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی  
   
نویسنده علی‌محمدی طاهر ,زرگوش‌نسب عبدالجبار
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:37 -69
چکیده    بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نیازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن آن در صورت اطمینان پزشک به بهبودی مریض، قایل به صحت آن شده‌اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دست آمده است که اجرای عقد اجاره بر طبابت صحیح و جایز است.
کلیدواژه پزشک ,اجرت ,بیمار ,معالجه ,جواز ,Physician ,Patient ,[Remuneration [Ojrat] ,Treatment ,Permission
آدرس دانشگاه ایلام, استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه ایلام, استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved