>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های بیماران گیرنده خدمات طب سنّتی با بیماران طب رایج در شهر تهران  
   
نویسنده محمدی فارسانی غلامرضا ,اشراقیان محمدرضا ,موحد مینا ,پور رضا ابوالقاسم ,سیادتی سید محمد ,محمدی فارسانی طیبه ,رضایی همامی محسن ,درستی احمدرضا
منبع تاريخ پزشكي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 12 - صفحه:183 -200
چکیده    نتیجه مطالعات جدید نشان‏دهنده افزایش روزافزون مراجعات بیماران به طب سنّتی در ایران است. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های بیماران دریافت‌کننده طب سنّتی و مقایسه آن با گروه کنترل دریافت‌کننده طب کلاسیک است. درمجموع، از 202 بیمار مراجعه‌کننده به طب سنّتی و کلاسیک، پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات دموگرافیک، انگیزه، مزایا و معایب طب دریافتی تکمیل شد. طبق نتایج به‌دست آمده میزان رضایت‌مندی بیماران از نحوه درمان‏ خود، بر اساس 5 طیف خیلی‏کم تا خیلی‏زیاد تنظیم شد. نتایج نشان دادند که رضایت بیماران به‌صورت زیاد یا خیلی‏زیاد به ترتیب در گروه طب سنّتی 7/65 درصد و در طب رایج 31 درصد بود. میانگین طول مدت بیماری در بیماران طب سنّتی 5/61 ماه و در طب رایج 3/22 ماه بود. این اختلاف، معنی‌دار بود. بیشترین انگیزه مراجعه بیماران به درمان مورد نظرشان، اعتقاد به اثربخشی آن روش بوده است که البته تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از این لحاظ وجود نداشت. به ترتیب 6/19 درصد بیماران طب سنّتی و 67 درصد بیماران طب رایج، به زیاد بودن هزینه درمانشان باور داشتند. در این بررسی 66 درصد بیماران طب رایج، عوارض جانبی در روش مورد استفاده‌شان را زیاد می‏دانستند؛ درحالی‌که هیچ‌یک از بیماران مراجعه‌کننده به طب سنّتی چنین نظری نداشتند. از نظر ترکیب جنسی به ترتیب 5/26 درصد و 31 درصد مراجعه‌کنندگان به طب سنّتی و رایج، مرد بودند. از نظر وضعیت تحصیلی 2/41 درصد بیماران طب سنّتی و 36 درصد طب رایج دیپلمه بودند. بر اساس آزمون t مستقل این دو متغیر و هم‏چنین وضعیت شغلی و اقتصادی، در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد (p value > 0/005). با توجه به گرایش جدید به طب سنّتی و نگاه مثبت جامعه به آن، این پدیده نیازمند مدیریت و جهت‌گیری صحیح علمی برای بهره‌مندی از منافع آن و از طرفی جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی است.
کلیدواژه طب سنّتی ,ویژگی‌های بیماران ,طب رایج ,رضایت‌مندی ,اثربخشی ,Traditional Medicine ,Modern Medicine ,Patient Characteristics ,Satisfaction ,Effectiveness
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, پزشک و دانشجوی مقطع دکتری تخصصی علوم تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسیول) , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), استادیار گروه میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشجوی مقطع دکتری تخصصی زیست‏فناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, پزشک متخصص اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
پست الکترونیکی mohammadigh53@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved