>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395  
   
نویسنده تن‌ساز مژگان ,ادهمی سمیرا ,چوپانی رسول ,مکبری‌نژاد روشنک ,موحد مینا ,قاسمی عرفان ,ایلخانی رضا
منبع تاريخ پزشكي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 43 - صفحه:61 -72
چکیده    زمینه و هدف: رضایتمندی از خدمات سلامت یک معیار مهم برای سنجش کیفیت مراقبت‌های بهداشتی شناخته شده است و تاکنون بررسی از نظر میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به سلامتکده‌های طب سنتی انجام نشده است، لذا در این مطالعه برای نخستین‌بار به سنجش کیفیت خدمات در سلامتکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی (cross–sectional) است که جهت سنجش رضایت بیماران، از 150 بیمار مراجعه‌کننده به سلامتکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 انجام شد. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری در دسترس، پس از اخذ رضایت‌نامه، با پرسشنامه رضایتمندی محقق‌ساخته بررسی شدند، سپس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار spss 20 و شاخص‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ملاحظات اخلاقی: این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد ir.sbmu.retech.rec.1395.487 می‌باشد و کلیه اطلاعات بیماران به صورت محرمانه حفظ شد.یافته‫ها: میزان رضایتمندی بیماران نسبت به عملکرد کلی سلامتکده خوب (میانگین 4/54) گزارش شد. میانگین امتیاز رضایتمندی در ابعاد مختلف، شامل وضعیت برخورد پزشکان با بیماران 4/73، وضعیت برخورد دستیاران با بیماران 4/69، وضعیت فضا و امکانات بهداشتی 4/66، وضعیت خدمات تشخیصی 4/74، وضعیت خدمات درمانی 4/50، نحوه وقت‌دهی و برخورد پرسنل 4/59، رضایت از داروخانه 4/62 که نشان‌دهنده طیف نسبتاً راضی به سمت کاملاً راضی بوده است. میانگین بیشترین میزان رضایت در بین بخش‌های مختلف تخصصی، از نظر وضعیت برخورد پزشکان با بیماران مربوط به بخش گوارش 4/82 می‌باشد. بیشترین میزان رضایت مراجعه‌کنندگان در بین بخش‌های مختلف تخصصی از نظر وضعیت خدمات تشخیصی (بخش مفاصل، زنان، گوارش و اعصاب و روان) مربوط به بخش اعصاب و روان بود (p=0/039).نتیجه‌گیری: رضایت بیماران از ارائه خدمات سلامتکده مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار داشت، اما در جهت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به بیماران انجام برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه رضایتمندی؛ سلامتکده؛ طب سنتی ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده طب سنتی, گروه طب سنتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده طب سنتی, گروه طب سنتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده طب سنتی, گروه طب سنتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده طب سنتی, گروه طب سنتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده طب سنتی, گروه طب سنتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved