>
Fa   |   Ar   |   En
   بیزگرایی و چالش‌های نظریة تایید  
   
نویسنده نبوی لطف‌اله ,احمدی نیما ,حجتی سید محمدعلی
منبع فلسفه علم - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:99 -118
چکیده    بیزگرایان بر این باورند که راه‌حلی برای مسئلة تعیین منطق حاکم بر شواهد در اختیار دارند؛ این مسئله از اهمیت ویژه‌ای در فلسفة علم برخوردار است، چراکه درنهایت آن‌چه موجب تمایز افسانه و علم از هم می‌شود این است که ما گواه خوبی برای محتوا و مضمون علم داریم. ایدۀ اصلی مشترک در نسخه‌های گوناگون نظریة تایید بیزی، این است که باور‌ها با اندازه‌ا‌ی از احتمال تایید می‌شوند و الحاق شاهد جدید، به‌وسیلة شرطی‌سازی و با استفاده از قاعدة بیز صورت می‌پذیرد. بیز‌گرایان همگی بر این باورند که رویکرد‌های کیفی در مورد نظریة تایید، ناامیدکننده‌اند و یک رویکرد مناسب در روشی که شاهد از فرضیه‌ها و نظریه‌ها پشتیبانی می‌کند، باید کمّی باشد؛ که رویکرد کمّی، مستلزم استفاده از اصول حساب احتمالات است. هدف از این مقاله، بررسی چالش‌های نظریة تایید به‌وسیلة رویکرد استاندارد بیزی است.
کلیدواژه بیزگرایی ,قاعدة بیز ,منطق استقرا ,احتمال ,روش‌شناسی علم
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی hojatima@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved