>
Fa   |   Ar   |   En
   «چندجهانی»، علمی یا فلسفی؟  
   
نویسنده سبحانی علیرضا ,گلشنی مهدی
منبع فلسفه علم - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -28
چکیده    ثابت‌های بنیادی در مدل‌های استاندارد فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی حیات در جهان ما را توضیح می‌دهند. هر گونه تغییری در این ثابت‌ها حیات را غیرممکن می‌‌کند. یکی از راه‌‌های توجیه این شرایط ایده جهان‌های متعددی است که قوانین فیزیکی در هر یک از آن‌ها مستقلاً ساختاربندی شده است و ما در یکی از آن‌ها، که با پیچیدگی سازگار است، قرار گرفته‌ایم. از سوی دیگر ایده چند‌جهانی، به طور طبیعی از بسیاری مدل‌های فیزیکی، اعم از این‌که مورد پذیرش قطعی قرار گرفته باشند (مثل نظریه نسبیت عام) یا در مقام نظر باشند (مثل نظریه ریسمان) نیز نتیجه می‌شود. با توجه به مشاهده‌ناپذیری و آزمون‌ناپذیری جهان‌های متعدد موجود در این نظریه‌ها، پرسش اصلی آن است که آیا چندجهانی معیار رایج علم را ارضا می‌کند؟ در این مقاله ضمن بحث در این باره، راه‌های متفاوتی را که منجر به علمی قلمداد ‌کردن این ایده می‌شود، بررسی می‌کنیم.
کلیدواژه چندجهانی، معیارهای علمی، تمیز، ابطال‌پذیری، آزمون‌پذیری، پیش‌گویی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه فیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
پست الکترونیکی mehdigolshani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved