>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1396 - دوره:40 - شماره:1


  tick  آلودگی به بیماری های قارچی بذرزاد در ذرت هیبرید (Zea Mays L.) در شرایط مختلف اقلیمی و مدیریت مختلف زراعی - صفحه:49-63

  tick  ارزیابی ترجیح طعمه‌ای سن شکارگرNabis Pseudoferus نسبت به شته جالیز Aphis Gossypii و مینوز گوجه فرنگیTuta Absoluta در شرایط آزمایشگاه - صفحه:33-47

  tick  بررسی تاثیر رقم گلابی برسطح تعادل جمعیت پسیل گلابی (Cacopsylla Pyricola (Foerster)) در شرایط طبیعی - صفحه:97-106

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی و نسخه برداری ژن های بتاگلوکوناز و اگزالات اکسیداز در گندم آلوده به بیماری بلایت خوشه - صفحه:15-31

  tick  جداسازی و شناسایی اکتینومیست های خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی بیمارگرهای گیاهی - صفحه:65-79

  tick  شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها - صفحه:1-14

  tick  مدیریت تلفیقی بیدکلم (Plutella Xylostella (L.)) با استفاده از زنبور پارازیتوئیدCotesia Vestalis (Haliday) و حشره‌کش میکروبی Bacillus Thuringiensis Berliner - صفحه:81-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved