>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1391 - دوره:35 - شماره:3


  tick  اثرات جنبی چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر پارامترهای بیولوژیکی بالتوری سبز Chrysoperla Carnea(Stephens)(Neuroptera:Chrysopidae) پس از تیمار تخم و لارو سن سه در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1-18

  tick  ارزیابی مقاومت توده های مختلف چغندرقند نسبت به نماتد سیست چغندرقند (Heterodera Schachtii Schmidt) - صفحه:31-43

  tick  بررسی اثر فرمولاسیون های قارچ Beauveria Bassiana با روغن های گیاهی مختلف و ترکیب شیمیایی آن ها بر قدرت کشندگی آن در جمعیت شپشه داندانه دار Oryzaephilus Surinaemensis در شرایط تغذیه از خرما - صفحه:45-57

  tick  تاثیر چند جدایه ایرانی قارچ Beauveria Bassiana (Vuillemin)(Fungi:Ascomycota) Diuraphis Noxia (Hom:Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:83-91

  tick  ردیابی سریع Armillaria Mellea عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختا از نمونه های خاک و چوب با استفاده از تکنیک Pcr آشیانه ای - صفحه:71-82

  tick  شناسایی گونه های جنس Cytospora جداشده از درختان گردو در ایران - صفحه:59-69

  tick  وقوع بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچ Gaeumannomyyces Graminis Var.Tritici در استان زنجان و ارزیابی اثر بازدارندگی باکتری های ریشه گندم روی قارچ عامل بیماری - صفحه:19-30
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved