>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1401 - دوره:45 - شماره:2


  tick  Effects Of Sub-Lethal Concentrations Of Biomite® On Life-History Traits Of Tetranychus Urticae (Acari: Tetranychidae) - صفحه:33-48

  tick  اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga Cerealella (Oliver) - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی مزرعه‌ای واکنش‌ لاین‌های امید بخش گندم به باکتری Xanthomonas Translucens Pv. Undulosa عامل بیماری باکتریایی نواری غلات، در سه استان ایران - صفحه:137-156

  tick  بررسی القای دیاپوز در لاروهای Ephestia Kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) - صفحه:85-90

  tick  تاثیر غلظت زیرکشنده حشره‌کش پی‌متروزین بر فراسنجه‌های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم‌های استراز در شته سبز گندم Schizaphis Graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae) - صفحه:17-32

  tick  جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم - صفحه:91-108

  tick  سازوکار مقاومت به فوزالون در شب‌پره پشت‌الماسی Plutella Xylostella(Lep.: Plutellidae) - صفحه:49-62

  tick  شناسایی و بررسی تنوع‌ژنتیکی استرین‌های بیماری‌زای سودوموناس جداشده از میزبان‌های فلفل، پیاز و سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی - صفحه:63-83

  tick  کارایی حشره‌کش‌های مختلف روی شته جالیز Aphis Gossypii و تعیین میزان باقیمانده امامکتین بنزوات و استامی‌پرید روی خیار گلخانه‌ای - صفحه:109-120

  tick  واکنش بیوشیمیایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia Kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) به سمیت ترانس آنتول - صفحه:121-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved