>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1390 - دوره:34 - شماره:2


  tick  ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه - صفحه:23-32

  tick  بررسی تغییرات جمعیت شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus Viridis Netwstead روی خرزهره و نارنج در منطقه شیراز و نقش عوامل موثر در کاهش جمعیت آن - صفحه:47-58

  tick  بررسی مناسب ترین واحد و فضای نمونه گیری از جمعیت کنه تارتن دو لکه ای Teranychus Urticea Koch در مزارع لوبیای معمولی Phaseolus Vulgaris L در شمال استان لرستان - صفحه:33-46

  tick  دموگرافی کفشدوزک Hippodamia Variegata Col: Coccinellidae با تغذیه از پسیل معمولی پسته، Agonoscena Pistaciae در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:75-88

  tick  زیست شناسی و جدول زندگی کنه نیشکر Olionychus Sacchari Mcgregor روی سه واریته تجاری نیشکر در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:13-22

  tick  مطالعه پارامترهای جدول زندگی باروری جمعیت های مقاوم و حساس به آبامکتین کنه دو لکه ای Tetranychus Urticae Koch Acari: Tetranychidae - صفحه:89-100

  tick  نقش غده های بذری سیب زمینی در پراکنش Rhizoctonia Solani Ag- 3 - صفحه:1-12

  tick  پراکنش ویروس موزاییک آراییس Armv در تاکستان ها و رزکاری های استان های آذربایجان غربی و شرقی - صفحه:59-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved