>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1395 - دوره:32-2 - شماره:2/2


  tick  ارزیابی بیشینه ی نیاز شکل پذیری دورانی تیر مستقر در قاب خمشی فولادی با نگاه به اثر مودهای بالاتر - صفحه:97-106

  tick  بررسی اثر شرایط مرزی بر نتایج شبیه سازی آزمایش های دو محوره با روش اجزاء منفصل - صفحه:67-78

  tick  بررسی رفتار پی واقع بر لایه‌های مخلوط خاک و خرده‌لاستیک دانه‌یی: مطالعه آزمایشگاهی روی مدل های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس - صفحه:79-88

  tick  بررسی پارامترهای تعیین کننده در افزایش ضخامت لایه‌های خاکریز مهندسی - صفحه:89-96

  tick  بهینه‌سازی حایل‌های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک - صفحه:125-137

  tick  تاثیر خروج از مرکزیت جرمی در پلان در حاشیه‌ی ایمنی فروریزش ساختمان قاب خمشی بتنی ویژه تحت زلزله‌های شدید - صفحه:11-23

  tick  تاثیر شرایط زهکشی در توزیع فشار آب حفره‌یی و تنش‌های پوشش در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی - صفحه:25-32

  tick  تعیین مشخصات ارتجاعی سبک‌ دانه‌های مصنوعی شیل و رس منبسط شده‌‌ی ایران - صفحه:33-42

  tick  تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی - صفحه:43-55

  tick  تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی - صفحه:117-124

  tick  کنترل غیرفعال با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده ی بهینه و عملکرد آن در سازه با رفتار غیرخطی - صفحه:107-115

  tick  مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده ساختمان‌های بتنی با شکل‌پذیری‌های مختلف - صفحه:3-10

  tick  همبستگی سرعت موج برشی و مقاومت روان گرایی ماسه دارای ریزدانه ی غیرخمیری - صفحه:57-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved