>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1395 - دوره:32-2 - شماره:2/1


  tick  ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی با بازشو تقویت شده - صفحه:79-89

  tick  ارزیابی ضریب کاهش شکل‌پذیری مهاربندهای 7 و 8 ترکیبی - صفحه:101-110

  tick  استفاده از میکروسیلیس برای بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی رس نازلو - صفحه:91-100

  tick  الگویابی داده‌های لرزه‌یی با استفاده از خوشه بندی به منظور پیش بینی زلزله - صفحه:29-37

  tick  بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه ی کششی تیرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی - صفحه:139-144

  tick  بررسی عملکرد لرزه‌یی اتصال تیر I به ستون قوطی شکل با ورق‌های فوقانی و تحتانی به روش اجزاء تشکیل دهنده - صفحه:129-138

  tick  بررسی و مقایسه‌ی مدل های تحلیلی، عددی و شبکه‌ی عصبی در پیش‌بینی حجم دوغاب تزریق‌ یافته در ساخت گاه سد سیمره - صفحه:119-128

  tick  بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های بتن‌مسلح با تغییر محل تشکیل مفصل خمیری به کمک دستک فولادی - صفحه:3-17

  tick  بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو - صفحه:67-77

  tick  تاثیر ارتفاع در توزیع انرژی در ساختمان های فولادی بهسازی شده با میراگرهای ویسکوز مایع در اثر ضربه - صفحه:39-48

  tick  شناسایی خسارت سازه‌یی در قاب‌های برشی بر اساس پردازش سیگنال با استفاده از تبدیل S تعمیم‌یافته با پنجره مختلط - صفحه:19-28

  tick  طراحی کنترل‌کننده ی فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله - صفحه:49-58

  tick  مدل ریاضی انتشار ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش (مضروبی) پارامترهای اینرسی و گرانروی - صفحه:59-66

  tick  مطالعه تاثیر لحاظ عدم قطعیت‌های عمق رخدادها در نتایج تحلیل خطر لرزه‌یی احتمالاتی - صفحه:111-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved