>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1394 - دوره:31-2 - شماره:2/2


  tick  اثر تراکم خاک در رانش دینامیکی وارد بر کوله ی پل های یکسره و مجزا - صفحه:63-68

  tick  ارزیابی رفتار ماسه ی زهکشی نشده با استفاده از پارامتر حالت - صفحه:17-26

  tick  ارزیابی لرزه یی ساختمان های جداسازی شده با استفاده از تحلیل های بارافزون - صفحه:3-14

  tick  بررسی اثر شعاع انحناء شیروانی های خاکی ماسه یی محدب در پلان در ظرفیت باربری پی های واقع بر آن ها - صفحه:47-55

  tick  بررسی اندرکنش خاک دیوار غیر مسلح زیرزمین - صفحه:79-86

  tick  بررسی خواص ژئومکانیکی مصالح درشت دانه با درنظرگرفتن سطح تنش - صفحه:109-119

  tick  بررسی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی پیش ساخته ی بتنی - صفحه:69-77

  tick  بررسی قابلیت اعتمادپذیری احتمالاتی اتصالات پای ستون ها در سازه های فولادی - صفحه:27-35

  tick  تاثیر خروج از مرکزیت جرمی در فروریزش پیش رونده در ساختمان های 3 طبقه ی بتن مسلح تحت اثر بار زلزله - صفحه:87-97

  tick  تاثیر خوردگی ناشی از یون کلراید در کاهش ظرفیت خمشی اعضای بتن مسلح براساس یک رابطه ی اصلاح شده ی کاهش چسبندگی - صفحه:99-107

  tick  تاثیر شکل دیواره ی تبدیل های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی - صفحه:57-62

  tick  تحلیل صفحات دایروی گیردار تحت نگره ی تغییر شکل های بزرگ با استفاده از سری های توانی - صفحه:37-45

  tick  مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان گرایی - صفحه:121-131
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved