>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1394 - دوره:31-2 - شماره:2/1


  tick  اثر فرضیات سخت شدگی چرخه یی فولاد در رفتار اتصالات فولادی - صفحه:35-44

  tick  بررسی رفتار سقف کامپوزیت با تیر لانه زنبوری در آتش سوزی - صفحه:105-110

  tick  بررسی میزان مقاومت سازه های لوله در لوله ی فولادی در مقابل خرابی پیش رونده تحت اثر زلزله - صفحه:47-54

  tick  تاثیر الیاف پلی پروپیلن در چسبندگی میان بتن و آرماتور در بتن خودتراکم - صفحه:97-104

  tick  تاثیر حلقه ی فولادی در قاب های مهاربندی شده ی هم مرکز تحت زلزله های مصنوعی به روش موجک - صفحه:55-63

  tick  تاثیر سنگ دانه های حاصل از بتن های بازیافتی، شیشه و پلاستیک های زائد در خواص بتن - صفحه:111-119

  tick  تاثیر مقاومت بتن و چسبندگی Frp در رفتار تیرهای بتن آرمه ی تقویت شده با Frp - صفحه:87-96

  tick  تجزیه و تحلیل خطر لرزه یی شهر تبریز با توجه به اثر پدیده ی حوزه ی نزدیک - صفحه:23-34

  tick  رابطه ی پیش بینی حرکت زمین (رابطه ی کاهندگی) برای شتاب طیفی زلزله های ایران - صفحه:11-21

  tick  راهبرد بهینه ی کارفرما و پیمانکار در پروژه ی مواجه با تاخیر، با رویکرد نظریه ی بازی ها - صفحه:121-135

  tick  طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ کردن تاثیر اندرکنش خاک و سازه - صفحه:137-144

  tick  عوامل تاثیرگذار در تبعیت از تابلوهای راهنمایی و رانندگی: مطالعه ی موردی تابلوهای سرعت مجاز - صفحه:75-85

  tick  محاسبه ی بار دینامیکی ناشی از برخورد آوار در حالت حدی فروریزش ساختمان های فولادی - صفحه:65-73

  tick  مدل سازی و بررسی رفتار اتصالات با مقطع کاهش یافته در تیرهای دوبل ایرانی - صفحه:3-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved