>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1392 - دوره:29-2 - شماره:3


  tick  ارزیابی احتمالاتی اثر کاهش مقاومت درون چرخه در رفتار لرزه‌یی سازه‌های با قاب خمشی فولادی با ارتفاع متوسط - صفحه:39-48

  tick  برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش - صفحه:81-90

  tick  بررسی رفتار لرزه‌یی دیوارهای حایل خاکی مسلح‌شده با ژیوسینتتیک‌ها جهت پیشنهاد ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل - صفحه:49-59

  tick  بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی توانمند - صفحه:97-106

  tick  بر‌رسی اثر اندازه‌ی پی گسترده‌ی دایره‌یی در متوسط ضریب عکس‌العمل بستر خاک‌های سیمانته‌شده‌ی تهران با استفاده از نرم‌افزار - صفحه:31-37

  tick  بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت؛ با الگوریتم بهینه سازی جامعه‌ی مورچگان (Aco) - صفحه:61-69

  tick  تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات Cpt با استفاده از شبکه‌های عصبی Gmdh - صفحه:71-80

  tick  تعیین بار نهایی گسیختگی پل های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح - صفحه:3-9

  tick  تعیین طول مفصل خمیری ستون‌های بتن‌آرمه تحت اثر زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل حاوی اثر پرتابی - صفحه:19-30

  tick  رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها - صفحه:91-96

  tick  روش انرژی تعمیم‌یافته جهت برآورد پاسخ قاب‌های خمشی فولادی تحت تحریک لرزه‌یی - صفحه:117-126

  tick  روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب های خمشی ساختمانی - صفحه:127-136

  tick  محاسبه‌ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حایل با استفاده از روش قطعات افقی - صفحه:107-115

  tick  مطالعه و مدل‌سازی اثرات همبسته‌‌ی هیدرومکانیک در علل و مراحل خرابی کتیبه‌ی بیستون - صفحه:11-17
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved