>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل آسیب پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش استاتیکی غیرخطی  
   
نویسنده تهرانی زاده محسن ,عزیززاده شیما
منبع مهندسي عمران شريف - 1391 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:95 -100
چکیده    سیستم دال و یوار بتنی درجا از سیستم های متداول در ایران و سایر نقاط جهان است که به علت عملکرد مناسبِ آن در زلزله‌های گذشته، کاربردش گستردگی بیش تری یافته است. در دستورالعمل های مربوط به ارزیابی آسیب پذیری، عموماً برای سازه‌های موجودِ از این دست رویکرد جداگانه‌یی منظور نشده است. به‌دلیل موجود نبودن استانداردهای ویژه‌ی این ساختمان‌ها و کمبود اطلاعات در‌مورد نحوه‌ی ارزیابی عملکرد لرزه‌یی با در نظر گرفتن امکان ایجاد رفتار غیرخطی در دیوار، انجام مطالعات کاربردی بهسازی روی سیستم دال و دیوار از اهمیت خاصی برخوردار است. در این نوشتار برای بررسی دقیق تر عملکرد سیستم، از روش استاتیکی غیرخطی به جای روش های ساده تر و غیرواقعی تری که رفتار دیوار را تنها در حالت خطی در نظر می گیرند، بهره گرفته شده است. بررسیِ سازه‌های دال و دیوار با پلان متقارن و طراحی اولیه براساس استاندارد 2800 ایران در سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه با هدف بهسازی مطلوب دستورالعمل بهسازی لرزه‌یی انجام گرفته و برای اجرای تحلیل های غیرخطی، از نرم افزار ram perform 3d استفاده شده است.
کلیدواژه ارزیابی آسیب پذیری ,تحلیل ایستای غیرخطی ,سیستم دال و دیوار بتنی ,المان رشته‌یی
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی azizzadeh_1363@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved