>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1391 - دوره:28-2 - شماره:2


  tick  ارزیابی ضریب C1 در رابطه ی تغییر مکان هدف نشریه ی 360 برای سازه های روی خاک سخت و دور از گسل بر اساس شتاب نگاشت های ایران - صفحه:139-146

  tick  بررسی آثار بر هم کنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه یی سازه ها بخش اول: الگوهای بارگذاری لرزه یی سازه ها - صفحه:27-34

  tick  بررسی آثار برهمکنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه یی سازه ها بخش دوم: حرکت های ورودی پی - صفحه:27-34

  tick  بررسی اثر پارامترهای حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل های با سطح حدی - صفحه:45-55

  tick  بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح شده با رئوگرید - صفحه:89-98

  tick  بررسی پارامترهای موثر بر توانایی فیلترها در متوقف کردن فرسایش از میان ترک خوردگی هم زمان در هسته و فیلتر سدهای خاکی - صفحه:113-122

  tick  تاثیر میراگرهای لزج بر بهبود رفتار لرزه یی سازه و تعیین بهترین دهانه برای قرارگیری میراگر در یک قاب خمشی فولادی - صفحه:81-88

  tick  تاثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال های مجوف بتنی پیش ساخته ی پیش تنیده - صفحه:99-111

  tick  تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشانی - صفحه:13-26

  tick  ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیع لنگر و تعیین مقدار (آزمایشگاهی و تئوری) آن در دال های سراسری پس تنیده با بتن خودمتراکم - صفحه:131-138

  tick  ضریب رفتار پیشنهادی برای کاربرد میراگرهای الحاقی ویسکوالاستیک در قاب های خمشی ویژه ی فولادی و ارزیابی آن - صفحه:65-80

  tick  مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی - جاده ای - صفحه:3-11

  tick  مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت ایده آل پروژه های Bot، ساختار و کاربرد مدل - صفحه:43-35

  tick  نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین المللی - صفحه:123-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved