>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1390 - دوره:27-2 - شماره:1


  tick  ارزیابی تیرهای فلزی تقویت شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب - صفحه:15-19

  tick  ارزیابی روش تحلیل استاتیکی فزاینده ی غیرخطی مودی برای قاب های خمشی فولادی با اتصالات نیمه صلب - صفحه:115-122

  tick  بررسی نقش عوامل تأثیرگذار در مشخصات رفتاری ماسه های رس دار - صفحه:33-44

  tick  تعیین ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی - صفحه:45-53

  tick  تهیه منحنی های شکنندگی برای ساختمان های فولادی منظم با قاب های دارای مهاربندی ضربدری به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی - صفحه:3-13

  tick  روش های مدل سازی بهینه ی دیوارهای برشی فولادی - صفحه:133-138

  tick  ساخت و کاربرد مدل تخصیص بلند مدت آب در ارزیابی اثرات سیاست های آبی - صفحه:95-105

  tick  طراحی لرزه یی قاب های مهاربندی شده ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی - صفحه:123-131

  tick  طرح عملکردی سازه های جداسازی شده قاب خمشی فولادی با اهمیت متوسط در حوزه نزدیک به گسل - صفحه:84-94

  tick  عوامل مؤثر بر طیف طراحی در حوزه ی نزدیک گسل و طیف پیشنهادی با استفاده از رکوردهای دارای پالس جهت پذیری - صفحه:107-113

  tick  کاربرد عملی نتایج Cpt در ارزیابی نشست پی ها - صفحه:75-85

  tick  معرفی سطوح گسیختگی انتقالی - دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری - صفحه:21-31

  tick  مقایسه رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری های مختلف - صفحه:65-74

  tick  مقایسه ی اثر جانمایی مهاربندهای ضربدری در رفتار لرزه یی ساختمان های فولادی بر اساس مفاهیم شکنندگی - صفحه:55-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved