>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپی‏تلیالی در زخم‏های پوستی موش‏های نر Balb/C - صفحه:53-61

  tick  اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza Sativa) ارقام خزر و طارم - صفحه:1-9

  tick  القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشه‏های موئین گیاه سنبل الطیب (L. (Valeriana Officinalisحاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium Rhizogenes) - صفحه:23-30

  tick  بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر آسیب حاد کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی - صفحه:39-52

  tick  بررسی تاثیر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد H Tx بر تکثیر و تمایز سلول‏های پروژنیتور کورتکس مغز رت نژاد ویستار - صفحه:31-37

  tick  بررسی مقایسه‏ای ویژگی‏ها و توانایی تمایز سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان، بافت چربی و مایع آمنیوتیک به سلول‏های فیبر عدسی چشم - صفحه:11-22

  tick  تاثیر ضد باکتریایی اسانس سیر و رزماری بر برخی از پاتوژن‏های اصلی ورم پستان در گاو شیری - صفحه:79-88

  tick  تاثیر گرسنگی حاد بر هیستومورفولوژی هپاتوپانکراس میگوی لیتوپنئوس وانامی - صفحه:63-69

  tick  تمایز اسکلروتومی سلول‮های سومایتی هم‏کشتی داده شده با نوتوکورد جنین جوجه - صفحه:71-77

  tick  مروری بر رگ‏زایی (Angiogenesis) در تومور - صفحه:89-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved