>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر کوارستین بر تغییرات هیستولوژیک بافت رحم در موش های صحرایی اواریکتومی شده - صفحه:77-83

  tick  بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره زرشک آبی بر بافت کبد جنین موش سوری - صفحه:63-70

  tick  بررسی استریولوژیک ساختار بافتی مری در بزهای بختیاری نر و ماده - صفحه:71-76

  tick  بررسی تغییرات بافتی کبد در موش‎های صحرایی کلستاتیک در فواصل زمانی مختلف - صفحه:55-61

  tick  بررسی مقایسه‎ای برخی شاخص‎های فیزیولوژیک (محتوای کلروفیلی، فعالیت‎ فتوسنتزی ...) در گزینش سویه‎های جلبک Dunaliella Sp. (جداسازی شده از آب‎های ایران) - صفحه:85-102

  tick  تاثیر آمادگی قلبی تنفسی، تسلط فراانگیزشی، هیجانات و استرس تنشی – کوششی در کشتی گیران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی - صفحه:35-43

  tick  تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذرهای گیاه خارمریم ( Silybum Marianum L.) - صفحه:45-54

  tick  تغییر پارامترهای مقاومت به نیکل بر اثر نور در کالوس‌های گیاه بیش‌انباشتگر نیکل آلیسوم اینفلاتوم - صفحه:13-24

  tick  تفاوت‎های ماهیانه در فرآیند اسپرماتوژنز در جمعیتی از قورباغه مردابی Pelophylax Ridibundus - صفحه:25-33

  tick  همزیستی اقاقیا- ریزوبیوم جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به نفت‌خام - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved