>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول‏های استخوانی  
   
نویسنده آزادی فرنوش ,خدایی‏ مطلق مهدی ,محمدی سنگ‌چشمه عبدالله ,سیدجعفری احسان
منبع سلول و بافت - 1399 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:154 -166
چکیده    هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر غلظت‌های مختلف جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول‌های استخوانی بود. مواد و روش‏ها: در این مطالعه، سلول های مزانشیمی با غلظت‌های متفاوت 0، 8^-10، 7^-10، 6^-10، 5^-10 میکرومولار جنستئین و محیط تمایزی استخوان کشت داده شدند. در طول 21 روز، برای ارزیابی تکثیر و زنده‏مانی از آزمونmtt  و نقش غلظت های مختلف جنستئین در تمایز استخوانی از آزمایش های آلیزارین‏رد، سنجش آنزیم آلکالین فسفاتاز و میزان رسوب کلسیم استفاده شد. داده‌های حاصل در قالب آنالیز واریانس یک‏طرفه anova تجزیه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که جنستئین اثر منفی بر روی زنده مانی سلول‏های مورد آزمایش نداشت (p>0/05). تفاوت معنی داری در فعالیت آنزیم الکالین فسفاتاز در روز 21 در غلظت 510 و سایر گروه ها مشاهده شد (p<0/05). میزان رسوبات کلسیمی در روزهای 14 و 21، بین غلظت بیشینه ی جنستئین (5^-10) و دیگر غلظت ها دارای تفاوت معنی داری بود (p<0/05). نتیجه‏گیری: نتایج نشان داد که افزودن جنستئین بر تمایز سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی، باعث بهبود روند تمایز استخوانی بدون اثر سمیت می شود.
کلیدواژه اسب ترکمن، جنستئین، تمایز استخوان، سلول بنیادی مزانشیمی
آدرس دانشگاه اراک, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, گروه علوم دام و طیور, ایران, دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, گروه زیست فناوری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved