>
Fa   |   Ar   |   En
   القا مرگ سلولی برنامه ‏ریزی شده در سلول‌های ‌سرطان انسانی A549 به‏ واسطه عصاره هیدروالکلی گیاه مریم‏ گلی (Salvia Officinalis)  
   
نویسنده حویزی الهام ,پورعطار فاطمه ,کسمتی مهناز ,شهریاری علی
منبع سلول و بافت - 1399 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:100 -112
چکیده    هدف: هدف از مطالعه‏ی حاضر بررسی اثرات سمی و اکسیداتیو عصاره هیدروالکلی مریم‏گلی بر سلول های سرطانی رده a549 می‏باشد.   مواد و روش‏ها: برای بررسی غلظت های عصاره مریم گلی، سلول ها در ظروف مخصوص کشت و سنجش mtt برای تعیین ic50 و توان زیستی سلول در روزهای 1، 3، 5 و 7 انجام شد. هم‏چنین برای بررسی اثرات تیمار غلظت ic50 بر القای آپوپتوزیس، از سنجش آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز دخیل در مسیر استرس اکسیداتیو و رنگ‏آمیزی اکریدین اورنج استفاده شد. به‏علاوه، از رنگ‏آمیزی گیمسا و dapi به‏منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی سلول و هسته استفاده شد. نتایج: غلظت ic50 عصاره مریم گلی برای سلول های a549 5 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر به‏دست آمد. براساس نتایج، عصاره مریم‏گلی به‏صورت معنی داری تاثیر سیتوتوکسیک بیش‏تری بر رده سلولی a549 در مقایسه با نمونه کنترل داشت. سلول های a549 تحت تیمار با عصاره، در زمان های مختلف تفاوت بارز و وابسته به دوزی را نشان دادند. نتایج حاصل از رنگ‏آمیزی ها، تاییدی بر القای آپوپتوزیس در گروه تیمار بود. هم‏چنین نتایج بیان آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل به‏طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه‏گیری: براساس نتایج فوق، عصاره هیدروالکلی مریم‏گلی ضمن القا فعالیت آنتی اکسیدانتی، اثر آپوپتوتیک قابل ملاحظه‏ای به‏صورت وابسته به دوز و زمان بر سلول های سرطانی ریه دارد.
کلیدواژه سرطان ریه، مریم گلی، آپوپتوزیس، استرس اکسیداتیو
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه بیوشیمی و بیولو‍‍‍‍ژی مولکولی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved