>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1390 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی میوستاتین و توده عضله اسکلتی مردان سیگاری و غیرسیگاری - صفحه:9-15

  tick  بررسی اثر میدان‏های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر روند اسپرماتوژنز و پروتئین‏های سرم خون موش نژاد Balb/C - صفحه:47-56

  tick  بررسی اثرات سمی ذرات خروجی خودروهای دیزل بر برخی از فاکتورهای رشد و پاسخهای سلولی (تولید پروتئین) در بذر و دانه گرده گیاه لوبیا - صفحه:57-66

  tick  بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:1-8

  tick  بررسی هیستوشیمیایی اثرات عصاره گیاه گل ماهور (Verbascum Speciocum) در ترمیم زخم رت - صفحه:67-75

  tick  تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت عصاره ی سیر بر مارکرهای استرس اکسیداتیو والتهاب متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی در مردان غیر ورزشکار - صفحه:25-33

  tick  مطالعات تجربی کنشهای متقابل بین بافت بلاستما و ماتریکسهای سه بعدی سلول زدایی شده مثانه خرگوش نژاد نیوزیلندی در شرایط In Vitro - صفحه:35-45

  tick  مطالعه انحرافات کروموزوم 15 در مدل انتخابی مبتلا به سرطان اندومتریال آدنوکارسینوما با استفاده از روش Fish - صفحه:17-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved