>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت‏های مختلف گونهMarrobium Anisodonc. Koch در ایران  
   
نویسنده طالبی مهدی ,شیدایی مسعود ,آریانژاد فاطمه
منبع سلول و بافت - 1397 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:388 -395
چکیده    هدف: در این مطالعه ساختار تشریحی برگ و تغییرات بافت شناسی آن در سه جمعیت از گونهm. anisodon  در ایران بررسی شد.مواد و روش‏ها: از هر جمعیت دو فرد انتخاب شد. برگ‏های میانی ساقه بعد از تثبیت در محلول تثبیت کننده، تحت برش دستی قرار گرفته و برش‏های نازکی از آن‏ها تهیه شد. سپس نمونه‏ها رنگ آمیزی مضاعف شده و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. داده‏ها توسط نرم افزار های spss و mvsp تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: ساختار عرضی برگ در همه جمعیت‏ها از نوع پشتی–شکمی بود، اما صفات کمی و کیفی ساختار تشریحی برگ در بین جمعیت‏ها متفاوت بود. آزمون anova تفاوت معنی‫دار بین اغلب صفات کمی مطالعه شده نشان نداد. افراد جمعیت‏ها در درخت upgma و همچنین نمودارهای  pcaو pco از یکدیگر جدا شدند. نحوه استقرار جمعیت‏ها با فاصله جغرافیایی آن‏ها تطابق نداشت. هر یک از جمعیت‏ها دارای ویژگی تشریحی خاصی بودند که موجب تمایز آن‫ها از یکدیگر می‏شد.نتیجه‏گیری: تشابه در شرایط اکولوژیکی زیستگاه‏ها موجب تشابه ساختار تشریحی می‏شود و این مسئله با فاصله جغرافیایی مرتبط نیست. بنابراین، هرجا که شرایط اکولوژیکی یکسان باشد، تشابه ساختار تشریحی برگ بسیار محتمل خواهد بود.
کلیدواژه صفات تشریحی، Marrubium، جمعیت، برگ
آدرس دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved